Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Cooperare internaţională


Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES


Lista Acordurilor și Protocoalelor bilaterale/multilaterale


Nr. Denumirea Acordului / Protocolului Semnat
1. Acordul dintre Guvernul RM și Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru la Roma la 29 noiembrie 2012
2.  Acordul de cooperare dintre Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Autoritatea Suedeză de Securitate Radiologică  la Chișinău la 23  august  2012
3.  Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova  și Guvernul Republicii Turcia în domeniul mediului  la Ankara la 1  noiembrie 2012
4.  Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului  la Lerusalim la 14
 mai 2012
5.  Memorandumul de cooperare între Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice a Republicii Moldova şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România în domeniul securităţii radiologice şi a practicilor cu surse de radiaţii ionizante  la Bucureşti la 12  decembrie 2011
6. Acord între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Estonia privind cooperare în domeniul protecției mediului 19 octombrie 2011, Talin
7. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperare pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării 28 iunie 2010, Chișinău
8. Memorandum de înțelegere între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului și Pădurilor al României privind colaborarea în domeniul protecției mediului 27 aprilie 2010, București
9. Acordul de colaborare între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului din Republica Belarus în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale 3 decembrie 2008, Minsk
10. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul protecției mediului înconjurător și utilizarea rațională a resurselor naturale 20 februarie 2008, Moscova
11. Memorandum de cooperare și asistență reciprocă în problemele securității nucleare și radiologice dintre Guvernele statelor membre ale Organizației pentru democrație și dezvoltare economică - GUAM 19 iunie 2007, Baku
12. Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecției mediului 22 februarie 2007, Baku
13. Acord între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din republica Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Letone privind cooperare în domeniul protecției mediului 17 martie 2006, Riga
14. Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei cu privire la cooperarea în scopul implementării Protocolului Kyoto din cadrul Convenţiei de Bază a Naţiunilor Unite cu privire la Schimbările Climaterice 27 octombrie 2003, Copenhaga
15. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale 22 octombrie 2003, Chişinău
16. Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în Râul Prut şi în lacul de acumulare Stînca – Costeşti 01 august 2003, Stînca - Costeşti 
17. Acordul între Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului şi Protecţiei Teritoriului al Republicii Italiene privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului 27 iunie 2002, Chişinău
18. Acordul între Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale al Ucrainei privind cooperarea în zona formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos 5 iunie 2000, Bucureşti  
19. Declarația Miniștrilor de mediu din Bulgaria, Republica Moldova, România și Ucraina privind cooperarea în legătură cu crearea Coridorului Verde al Dunării Inferioare 5 iunie 2000, București
20. Memorandum de înțelegere între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale al Republicii Moldova și Ministerul Mediului și Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea moldo-ucraineană în domeniul folosirii durabile și protecției bazinului râului Nistru 29 mai 1997, Kiev


Convenţii de mediu la care Republica Moldova este parte


Nr. Titlul Actul normativ naţional
de aderare/ratificare/semnare
Pagina Web
1.  Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 346-XIV din 07.04.99 http://www.unece.org/env/pp/
Protocolul privind registrele emisiilor şi transferul poluanţilor (PRTR) Semnat de RM la 21.05.2003
2. Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93 http://www.unece.org/env/eia/
3.
Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93 http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm 
Protocolul privind evaluarea strategică de mediu (Kiev, 2003) Semnat de Republica Moldova la 21.05.2003
4.
Convenţia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93 http://www.biodiv.org/ 
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea (New York, SUA 2001) Legea RM Nr. 1381 – XV din 11.10.2002
5. Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 2 februarie 1971) Hotărârea Parlamentului  Republicii Moldova  Nr. 504-XIV din 14.07.1999 http://www.ramsar.org/
6. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (Washington, SUA 1973) Legea Republicii Moldova Nr. 1246 -XIV din 28. 09.2000 http://www.cites.org/
7. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93 http://www.coe.int/
8.


Convenţia asupra conservării speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 23 iunie 1979) Legea Republicii Moldova Nr. 1244 -XIV din 28. 09.2000 http://www.cms.int/
Acordul privind conservarea liliecilor în Europa (Londra, 04 decembrie 1991) Legea Republicii Moldova Nr. 1244 -XIV din 28. 09.2000 http://www.eurobats.org/
Acordul privind conservarea păsărilor migratoare de apă african-eurasiatice (Haga, 16 iunie 1995) Aderat prin Legea Republicii Moldova Nr. 1244 -XIV din 28. 09.2000 http://www.unep-aewa.org/
9. Convenţia privind peisajul european (Florenţa, Italia 2000) Legea Republicii Moldova Nr. 536-XV din 12.10.2001 http://www.coe.int/
10.
Convenţia Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (New-York, 9 mai 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 404-XIII din 16.03.95 http://unfccc.int/ 
Protocolul de la Kyoto (Kyoto, 11 decembrie 1997) Legea nr. 29-XV din 13.02.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
11.  Convenţia pentru protecţia stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 966-XIII din 24.07.96 http://www.unep.ch/ozone/
Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 966-XIII din 24.07.96
12.   Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1546-XII din 23.06.93 http://www.unece.org/env/water
Protocolul privind Apa şi Sănătatea Legea nr. 207-XVI din 29 iulie 2005
Protocolul privind responsabilitatea civică şi compensarea pentru prejudiciul cauzat apelor transfrontaliere de către impactul transfrontalier al accidentelor industriale la Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale şi Convenţia privind efectele transfrontaliere ale   accidentelor industriale
13. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 29 iunie 1994) Hotărârea Parlamentului nr. 323-XIV din 17.03.99 http://www.icpdr.org/
14. Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare (Paris, 17 iunie 1994) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257-XIV din 24.12.1998 http://www.unccd.org/
15.  Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Basel, 22 martie 1989) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 1599-XIII din 10.03.98 http://www.basel.int/
Protocolul privind responsabilitatea pentru compensarea prejudiciilor cauzate din rezultatul transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase al Convenţiei Basel Nu este ratificat de Republica Moldova
16.   Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (Geneva, 13 noiembrie 1979 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 399-XIII din 16.03.95 http://www.unece.org/
Protocolul privind poluanţii organici persistenţi Legea nr. 1018-XV din 25.04.2002
Protocolul privind metalele grele Legea nr. 1018-XV din 25.04.2002
Protocolul privind combaterea acidificării, eutroficării şi ozonului la nivelul solului Semnat de Republica Moldova la 23 mai 2000
17. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimțământ în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional, (Rotterdam, 10 septembrie 1998) Legea Republicii Moldova Nr. 389 – XV din 25.11.2004 http://www.pic.int/
18. Convenţia privind poluanţii organici persistenţi (Stockholm, Suedia 2001) Legea Republicii Moldova Nr. 40-XV din 19.02.2004 http://www.pops.int/
19. Convenţia de la Minamata cu privire la mercur (Kumamoto, 10 octombrie 2013)  DECRET Nr. 819 
 din  04.10.2013
 http://www.mercuryconvention.org/Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281