Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Servicii prestate

1. Ministerul Mediului

2. Inspectoratul Ecologic de Stat

3. Serviciul Piscicol

Ministerul Mediului

Examinarea cererilor şi perfectarea materialelor pentru autorizarea activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului se efectuează de către direcţiile de specialitate ale aparatului central.

Denumirea autorizaţiei, permisiunii sau certificatului Termenul de valabilitate Cuantumul plăţii pentru documentul eliberat Denumirea documentelor
necesare pentru prezentare 
1. Autorizaţie pentru importul, exportul sau reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon 90 zile Fără plată 1. Copia Certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat şi extrasul din Statut , care atestă dreptul de a practica genul de activitate respectiv (cu prezentarea originalului actelor)
2. Copia licenţei 
3. Copia contractului  cu ţara exportatoare (conform cerinţelor Convenţiei de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolului de la Montreal, importul se efectuează exclusiv numai din ţările, care sunt parte la acestea acorduri internaţionale)
2. Autorizaţie pentru pescuitul industrial în bazinele piscicole naturale Un an Fără plată 1. Cererea solicitantului
2. Copia extrasului din statut (persoană juridică) sau decizia de fondare (persoană fizică), în care este indicat genul de activitate pentru care se solicită autorizaţia
3. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii /organizaţiei. 
4. Avizul Serviciului Piscicol
3. Autorizaţie pentru colectarea plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale Un an Fără plată 1. Cererea solicitantului
2. Copia extrasului din Statut (persoană juridică) sau decizia de fondare (persoană fizică) cu prezentarea originalului 
 3. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii /organizaţiei cu prezentarea originalului 
4. Lista plantelor 
5. Aviz sau contract cu autoritatea centrală pentru silvicultură, în caz când colectarea se efectuează în fondul forestier 
6. Avizul Grădinii Botanice (Institutului de Botanică).
4. Autorizaţie pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vânatului şi pescuitului (melci, broaşte, șopârle, şerpi) Pentru perioada de dobândire /colectare, indicată în autorizație Fără plată 1. Cererea solicitantului 
2. Copia extrasului din statut (persoană juridică) sau decizia de fondare (persoană fizică) 
3. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / organizaţiei
4. Aviz şi studiu privind starea populaţiilor de animale (Institutul de Zoologie al AŞM)
5. Autorizaţie de gestionare a deşeurilor 5 ani  Fără plată Documente suplimentare nu sunt solicitate în afara celor indicate în Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.20 din 14.03.05 “Cu privire la autorizarea activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului”, publicat în M.O. nr. 83-85 din 17.06.05
6. Autorizaţie pentru tăierile de produse principale şi de reconstrucţie ecologică în fondul forestier  În funcţie de timpul  necesar pentru valorificarea volumului aprobat Fără plată 1. Scrisoare oficială pentru obţinerea autorizaţiei
2. Actele inspectării întocmite de agenţiile ecologice privind autenticitatea datelor situaţiei pe teren
7. Acord de mediu pentru import de plante sau animale din flora şi fauna sălbatică Pentru o singură tranzacţie Fără plată 1. Cererea solicitantului 
2. Avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
3. Contract vânzare - cumpărare sau alt document
8. Acord de mediu pentru export de plante sau animale din flora sau fauna sălbatică  Pentru o singură tranzacţie Este stabilită în:

1. Anexa 1 la Legea 
regnului vegetal  
nr.239-XVI  din  
8.11.2007 şi

art. 19 alin. (8) Legea  regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95
1. Cererea solicitantului 
2. Autorizaţia pentru organizarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie sau comercializare, în cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copia de pe facturile de cumpărare a mărfii care se exportă, însoţite de copii de pe autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare, eliberate pe numele agentului economic vânzător, în cazul în care marfa care se exportă se cumpără de la alţi agenţi economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare 
3. Copia de pe documentul de plată a  tarifului stabilit.
9. Permis/certificat CITES (Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES) 6 luni/un an Este stabilită în:

1. Anexa 1 la Legea 
regnului vegetal  
nr.239-XVI  din  
8.11.2007 şi

art. 19 alin. (8) Legea  regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95
1. Cererea solicitantului 
2. Copia contractului între importator şi exportator, cu indicarea condiţiilor de tranzacţie şi de transportare a animalelor/plantelor; 
3. Autorizaţia pentru organizarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie sau comercializare, în cazul agenţilor economici care desfăşoară aceste activităţi, sau copia de pe facturile de cumpărare a mărfii care se exportă, însoţite de copii de pe autorizaţia pentru recoltare/capturare, achiziţie şi comercializare, eliberate pe numele agentului economic vânzător, în cazul în care marfa care se exportă, se cumpără de la alţi agenţi economici autorizaţi pentru recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi comercializare; 
4. Alte documente, care confirmă legalitatea extragerii din natură a indivizilor CITES, procuraţi în scopul schimbului, comerţului, donării, moştenirii; 
5. Extras din paşaportul animalelor, cu indicarea locului, datelor de naştere, numărului de înregistrare, marcajului sau a orice amprentă de naştere, numelui dat animalului,  în caz când acesta este crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plante a fost reprodus în mod artificial; 
 6. Copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit


Inspectoratul Ecologic de Stat

Denumirea autorizaţiei, permisiunii sau certificatului Termenul de valabilitate Cuantumul plăţii pentru documentul eliberat Denumirea documentelor
necesare pentru prezentare
1. Notificare la transportarea transfrontalieră a deşeurilor Un an Fără plată 1. Demers oficial în scris în adresa autorităţii centrale de mediu despre orice eventual tranzit al deşeurilor prin teritoriul Republicii Moldova, enumerate în listele A şi B a Regulamentului privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora (HG nr.637 din 27.05.2003).
2. Fişele de însoţire notificate în anexele 4 şi 5 la Regulamentul nominalizat în pct.1 al prezentei liste. 
3. Informaţia privind originea şi componenţa deşeurilor, iar în caz de necesitate (la interpelarea autorităţii publice centrale pentru mediu şi resurse naturale) şi procesul verbal al analizei lor. 
4. Informaţia despre persoana juridică abilitată cu eliminarea deşeurilor. 
5. Descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor. 
Contractul dintre exportator şi persoana abilitată cu eliminarea deşeurilor, care trebuie să indice metodele ecologice inofensive de manipulare a deşeurilor şi să conţină informaţiile expuse în pct.9 al Regulamentului pentru deşeurile incluse în lista A. 
6. Informaţiile enumerate în punctul 17 (literele a, b, c, d, e, f) Lista B al Regulamentului.
2. Autorizaţie pentru emisia poluanţilor în atmosferă de la sursele fixe de poluare 3 ani Fără plată 1. Cererea oficială depusă în scris de către persoana fizică sau juridică în adresa organului abilitat cu acest drept prin  care se solicită permisiunea de autorizaţie primară sau de prelungire a termenului de acţiune a autorizaţiei de emisie  de la sursele de poluare fixe.
2. Rezultatele inventarierii surselor de poluare/sau volumul ELA (emisiilor limitat admisibile) precum şi a analizelor investigaţiilor de laborator a calităţii factorilor de mediu în dependenţă de categoria de pericol.
3. Planul de acţiuni trasate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi asupra factorilor de mediu, coordonat cu subdiviziunea autorităţii centrale  de mediu şi resurse naturale. 
4. Planul grafic de control al emisiilor în aerul atmosferic (pentru  a.e. cu impact major). 
5. Raportul statistic formularul-1 Aer. 
6. Informaţia oficială referitor la rezultatele inventarierii anterioare, realizarea acţiunilor planificate inclusiv a măsurilor nerealizate şi a rezultatelor îndeplinirii prevederilor ultimului act de control ce ţine de protecţia mediului înconjurător
3. Autorizaţie pentru tăierile în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier În funcţie de timpul 
necesar pentru 
valorificarea volumului 
aprobat
Fără plată 1. Decizia deţinătorului de teren privind efectuarea tăierilor. 
2. Materialele de delimitare şi inventariere a suprafeţelor preconizate parcurgerii cu tăieri. 
3. Actul de cercetare fitosanitară a arboretului (în cazul tăierilor de igienă). 
4. Coordonarea cu serviciul cadastral. 
5. Actele inspectării întocmite de agenţiile ecologice privind autenticitatea datelor situaţiei pe teren. 
6. Avizul favorabil al unităţilor silvice. 
Notă: Documentele nominalizate sunt prezentate în dependenţă de tipul tăierilor, deţinătorul terenurilor, tipul vegetaţiei.
4. Declaraţie ecologică pentru importul în ţară al mărfurilor şi produselor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului Pentru o singură tranzacţie Fără plată 1. Declaraţia vamală. 
2. Factura (invoice). 
3. Dispoziţia de plată trezoreriale. 
4. Contractul de cumpărare-vânzare a produselor, mărfurilor care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului.
5. Certificat ecologic pentru inventarierea emisiilor de poluanţi în atmosferă de la surse mobile de poluare (eliberat pe baza testării ecologice) Conform cuantumului plăţii pentru testarea ecologică a autovehiculelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.112-114 din 5 septembrie 2000) Fără plată 1.Paşaportul tehnic al autovehiculului. 
2. Rezultatele inventarierii (testării) ecologice anterioare a emisiilor de noxe fixate în Certificatul Ecologic. 
3. Dispoziţia de plată referitor la achitarea plăţii pentru exercitarea testării ecologice. 
4. Acordul de colaborare între agentul economic şi subdiviziunea autorităţii centrale de mediu şi resurse naturale.


Serviciul Piscicol

Denumirea autorizaţiei, permisiunii sau certificatului Termenul de valabilitate Cuantumul plăţii pentru documentul eliberat Denumirea documentelor
necesare pentru prezentare
1. Autorizaţie de valorificare piscicolă a bazinelor artificiale 3 ani Fără plată 1. Cererea solicitantului 
2. Decizia organului autoadministrării publice locale de transmitere în folosinţă a bazinului acvatic în scopuri piscicole 
3. Titlul de stat de folosinţă a bazinului 
4. Paşaportul tehnic (hartă-schemă) a bazinului
2. Permis de pescuit industrial/ comercial Un an Fără plată 1) cerere; 
2) copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat - pentru agenţii economici. 

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3034281