Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Direcțiile Ministerului

 1. Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor

 2. Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate

 3. Direcţia Prevenirea Poluării  si Gestionarea Deseurilor

 4. Directia Managementul Apelor

 5. Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă

 6. Serviciul Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional

 7. Secția Juridică    

 8. Serviciul Resurse Umane  

 9. Serviciul E-transformare 
 10. Serviciul Audit Intern

 11. Serviciul Relatii Publice si Informație de Mediu

 12. Serviciul Secretariat
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor

Politica de mediu a Republicii Moldova are drept scop consolidarea cursului ţării spre o dezvoltare durabilă şi integrarea în Uniunea Europeană prin asigurarea securităţii ecologice a populaţiei şi ameliorarea stării mediului ambiant în general.

Principalele obiective strategice de mediu pe termen scurt sunt:

 • prevenirea si reducerea degradării resurselor naturale si eficientizarea utilizării acestora, cu accent special asupra masurilor de prevenire a eroziunii solurilor;
 • îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor în scopul reducerii cantităţii si a impactului acestora, inclusiv prin crearea infrastructurii de depozitare si de prelucrare a deşeurilor;
 •  managementul, depozitarea controlata si distrugerea substanţelor chimice toxice si a poluanţilor organici persistenţi;
 • extinderea reţelei de aprovizionare cu apa si canalizare, inclusiv prin încurajarea creării unor sisteme descentralizate acolo unde aprovizionarea centralizata este exagerat de costisitoare;
 • colaborarea multilaterala privind monitorizarea si protecţia bazinelor rîurilor Prut si Nistru, inclusiv gestionarea apelor, pescuitul si irigarea;
 • eficientizarea consumului de energie, promovarea energiei regenerabile si a producerii mai pure;
 • modernizarea si eficientizarea sistemului naţional de monitoring privind starea si evoluţia condiţiilor hidrometeorologice, inclusiv a hazardelor naturale si a calităţii mediului;
 • extinderea ariilor naturale protejate si protecţia florei si faunei;
 • ridicarea gradului de împădurire, inclusiv prin împădurirea terenurilor agricole degradate, prin plantarea si regenerarea fîşiilor împadurite de protecţie a terenurilor agricole, cu utilizarea oportunităţilor noi de finantare a procesului de împadurire din contul creditelor de carbon;
 • perfecţionarea controlului de stat pentru asigurarea executării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului si a utilizării durabile a resurselor naturale.


Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversitate

Direcţia resurse naturale şi biodiversitate  are în funcţia sa elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei, conservării şi reglementării folosirii durabile a resurselor naturale, ariilor naturale protejate de stat şi biodiversității (excepţie unele aspecte ce ţin de resursele naturale din  fondurile forestier, funciar şi al apelor, pentru care funcţiile de elaborare a politicilor şi anumite domenii de reglementare revin, conform situaţiei actuale, Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”, Agenţiei „Apele Moldovei” şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru).

Această activitate include elaborarea şi promovarea actelor legislative şi normative, participarea la elaborare şi avizarea documentelor de politici în domeniile menţionate sau care au tangenţe la aceste domenii. De asemenea, Direcţia contribuie la implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni în domeniul protecţiei şi conservării patrimoniului natural.

Atribuţiile generale ale Direcţiei:
 • elaborarea şi promovarea, după caz, a actelor legislative şi normative în domeniu (resurse silvice, floră şi faună, inclusiv fondul de vânătoare; ape subterane şi de suprafaţă, resurse biologice acvatice şi piscicole, ecosisteme acvatice; resurse funciare şi subsolul; arii naturale protejate de stat);
 • monitorizarea realizării programelor şi planurilor de acţiune privind protecţia şi conservarea patrimoniului natural naţional şi îmbunătăţirea managementului ariilor naturale protejate de stat;
 • participarea la controlul aplicării actelor legislative şi normative în domeniu (resurse silvice, floră şi faună, inclusiv fondul de vânătoare; ape subterane şi de suprafaţă, resurse biologice acvatice şi piscicole, ecosisteme acvatice; resurse funciare şi subsolul; arii naturale protejate de stat)
 • participare la elaborarea limitelor şi condiţiilor de utilizare a resurselor naturale;
 • monitorizarea respectării regimului de protecţie şi restabilire a obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat şi;
 • participare al aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, inclusiv  bilaterale şi multilaterale privind: conservarea diversităţii biologice şi a peisajelor; crearea reţelei ecologice şi reţelei de Smarald; reglementarea activităţilor de export/import a animalelor şi plantelor din flora şi fauna sălbatică şi a organismelor modificate genetic; protecţia stratului de ozon şi reglementarea activităţilor de import a substanţelor care distrug stratul de ozon; crearea ariilor naturale protejate transfrontiere în Delta Dunării şi Prutului de Jos; zonele umede de importanţă internaţională.


Direcţia Prevenirea Poluării şă Gestionarea Deşeurilor

Principalele direcţii de activitate:

 • Organizarea, elaborarea şi coordonarea implementării concepţiilor, strategiilor, programelor şi planurilor naţionale de prevenire a poluării  mediului.Elaborarea şi promovarea politicii producerii mai pure în scopul redresării stării mediului  prin implementarea tehnologiilor nonpoluante.
 • Perfectarea materialelor şi documentelor pentru aderarea şi / sau ratificarea tratatelor internaţionale din domeniul protecţiei mediului, managementului ecologic inofensiv al substanţelor chimice şi deşeurilor.
 • Participarea în coordonarea la nivel naţional şi internaţional a activităţilor ce ţin de realizarea tratatelor internaţionale din domeniul protecţiei mediului, managementului ecologic inofensiv al substanţelor chimice şi deşeurilor.
 • Efectuarea expertizei ecologice de stat a proiectelor concepţiilor, strategiilor, planurilor, programelor şi schemelor de dezvoltare a economiei la nivel naţional şi ramural, a proiectelor de acte legislative, regulamente, instrucţiuni şi alte documente normative elaborate de autorităţile publice centrale şi locale, acordurilor şi contractelor de concesiune, realizarea cărora poate afecta mediul sau prevăd utilizarea resurselor naturale; a documentaţiei de proiect pe obiecte complexe şi cu impact radical asupra mediului; a proiectelor de tratate internaţionale; expertizarea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător.
 • Studierea şi generalizarea practicii mondiale în domeniul expertizei ecologice a documentaţiei de proiect şi planificare, inclusiv a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului a activităţilor preconizate.
 • Examinarea litigiilor care apar în urma efectuării expertizei ecologice de stat şi prezentarea propunerilor de soluţionare.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi efectuarea controlului activităţilor subdiviziunilor ministerului  în domeniul efectuării expertizei ecologice de stat.
 • Coordonarea importului, exportului, transportării (inclusiv şi transfrontiere), utilizării şi neutralizării deşeurilor periculoase, produselor şi substanţelor nocive.
 • Examinarea petiţiilor cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor adresate organelor de stat în scopul asigurării drepturilor şi intereselor lor legitime cu privire la protecţia mediului şi sănătăţii oamenilor.


Acte Legislative şi Normative Elaborate de Direcţie:

 • Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.  
 • Legea privind ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului privind metalele grele ale Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi.
 • Legea privind ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
 • Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoştinţa de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional.
 • Hotărârea Parlamentului nr. 1267-XV din 19. 07. 2002 asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 606 din 28.06.2000 privind aprobarea Programului Naţional de  valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 30 din 15.01.2001 cu privire la măsurile pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 637 din 27.05.2003 privind controlul  transportării  transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1155 din 20.10.2004 pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 486 din 2 mai 2007 cu privire la aprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova.
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 662 din 13.06.07 pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova.
 • Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 68-d din 27.05.2004 cu privire la desfăşurarea Săptămânii apei curate „Apa-izvorul vieţii”.
 • Instrucţiunea despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 188 din 10.09.2002.
 • Regulament cu privire la comisia mixtă de  experţi ecologi a Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, aprobată prin Ordinul Ministrului mediului nr. 25 din 10.12.1998.
 • Regulament cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect şi planificare a activităţilor economice.
 • Instrucţiunea privind completarea formularului pentru expediţie a deşeurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 233 din 10.11.2003 cu  privire  la  realizarea  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 637 din 27.05.03.
 • Instrucţiunea privind completarea notificării, aprobată prin Ordinul  Ministrului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr. 233 din 10.11.2003 cu  privire  la  realizarea  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 637 din 27.05.03.
 • Proiectul Legii privind gestionarea deşeurilor.
 
Culegeri de documente elaborate de direcţie:
 • Expertiza ecologică. Chişinău, 1999. Editura CARTIER.
 • Ghid despre PRODUCEREA MAI PURĂ. Chişinău, 2000. Editura CARTIER.
 • ABC – ul DEŞEURILOR. Chişinău, 2000. Tipografia SIRIUS.
 • PREVENIREA POLUĂRII şi MANAGEMENTUL DEŞEURILOR. Materialele seminarului  pentru autorităţile publice locale. Chişinău, 1999.
 • Albumul de proiecte model „Schema tehnologică tipică a depozitelor de deşeuri menajere solide (DMS): 3-5 mii; 10-15 mii; 20-30 mii locuitori”.

Direcţia managmentul apelor

Sarcina principală a Direcţiei constă în elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul managementului apelor.

Funcţiile de bază ale Direcţiei:
 • monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de stat şi planurilor de management al apelor în scopul satisfacerii necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici cu apă potabilă, asigurării epurării normative a apelor uzate şi gospodăririi raţionale a apelor;
 • coordonarea procesului de implementare a măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul construcţiei, reconstrucţiei şi modernizării obiectelor de gospodărire a apelor.


Atribuţii generale ale Direcţiei:

 • participarea la elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor şi a planurilor naţionale în domeniul gospodăririi apelor;
 • examinarea şi avizarea documentelor de politici elaborate de către Minister în scopul asigurării:
 • corespunderii politicilor din domeniul gospodăririi apelor cu prevederile concepţiilor, strategiilor, problemelor şi planurilor naţionale;
 • armonizării politicilor din domeniul gospodăririi apelor la priorităţile de integrare europeană ale ţării;
 • colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor naţionale, ramurale şi locale privind serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare (AAC), hidroamelioraţie şi gospodărire a apelor, executarea controlului asupra realizării prevederilor acestora;
 • monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor sectoriale şi intersectoriale elaborate de către Minister în domeniul gospodăririi apelor;
 • participarea la procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor de gospodărire a apelor la nivel local şi naţional;
 • întreprinderea măsurilor de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor Concepţiei politicii de mediu, Strategiei privind AAC localităţilor din Republica Moldova, Directivelor-cadru şi altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor;
 • elaborarea şi promovarea programelor anuale de activităţi în domeniul AAC, finanţate de la bugetul de stat sau instituţiile şi organizaţiile financiare internaţionale;
 • monitorizarea şi evaluarea derulării proiectelor investiţionale şi de asistenţă tehnică în domeniul vizat;
 • coordonarea activităţilor pentru atragerea investiţiilor străine în vederea realizării obiectivelor prioritare din domeniul AAC, hidroamelioraţie şi gospodărire a apelor;
 • participarea la colaborarea cu ţările dezvoltate în scopul atragerii asistenţei externe pentru implementarea proiectelor ce ţin de domeniul dat;
 • contribuirea la implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul gospodăririi apelor;
 • organizarea şi elaborarea documentelor metodologice privind exploatarea sistemelor de AAC şi hidroamelioraţie;
 • coordonarea elaborării, avizarea şi prezentarea spre aprobare a standardelor, normativelor şi regulamentelor tehnice din domeniul gospodăririi apelor;
 • participarea la elaborarea proiectelor de Hotărâri de Guvern privind pregătirea către sezonul rece de toamnă-iarnă, coordonarea monitorizării activităţii întreprinderilor municipale în conlucrare cu organele publice centrale şi locale de specialitate;
 • coordonarea indicatorilor de apreciere a activităţii tehnico-financiare a întreprinderilor de AAC;
 • acordarea asistenţei de ordin consultativ, informaţional, tehnic şi juridic operatorilor din domeniul exploatării edificiilor şi reţelelor de AAC, hidroamelioraţie şi gospodărire a apelor.

Direcţia managementul apelor monitorizează şi evaluează implementarea proiectelor investiţionale şi de asistenţă tehnică din domeniul vizat, inclusiv:

 • Proiectul „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul AAC în RM” susţinut de Guvernul Austriei, implementator este Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale;
 • Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova ApaSan „Elaborarea Planului General de AAS (PGAAS) pentru raionul Ialoveni”;
 • Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitaţie în Moldova ApaSan “Comunitatea practicienilor din sectorul AAS”;
 • Proiectul Naţional de Alimentare cu apă şi Canalizare, donator – Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, implementator UIPAAC;
 • Proiectul de Dezvoltare Regională şi Protecţie Socială din Moldova, donator – Comisia Europeană, implementator UIPAAC;
 • Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare, donatori - BERD, BEI, FIV;
 • Programul de Susţinere a Politicilor de Sector în Domeniul Apelor, donator - Comunitatea europeană;
 • Proiectul „Reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”, donator - Fondul Kuweitean de Dezvoltare Economică Arabă;
 • Planul de Investiţii/Acţiuni întru susţinerea implementării noii Strategii de aprovizionare cu apă şi de canalizare a localităţilor Republicii Moldova, donator – OECD;
 • Proiectul „Reforma sectorului de Irigare” din cadrul Proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă a Programului “Compact ”, donator - Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei provocările Mileniului;
 • Proiectul „Reabilitarea sistemului de apă şi de canalizare în raionul Nisporeni”, finanţat de Comunitatea Europeană, Agenţia Austriacă de Dezvoltare şi Agenţia Elveţiană de dezvoltare şi Cooperare.

Direcţia Finanţe şi Evidenţă Contabilă

Direcţia are următoarele funcţii de bază:
 • asigurarea controlului asupra bunurilor existente şi circulaţiei lor, utilizării resurselor materiale, financiare şi de muncă în conformitate cu standardele, normativele şi devizele aprobate;
 • prelucrarea informaţiei de evidenţă, elaborarea sistemului integru de ţinere a evidenţei, dărilor de seamă şi controlului conform principiilor determinate;
 • semnarea documentelor ce servesc drept bază pentru primirea şi eliberarea valorilor de mărfuri, mijloacelor băneşti, obligaţiunilor de decontare şi contractelor.

Atribuţiile direcţiei:

 • ţinerea corectă a evidenţei contabile;
 • întocmirea şi prezentarea la timp a dărilor de seamă, devizelor de cheltuieli, proiectelor de buget pe aparat şi subdiviziuni;
 • primirea şi eliberarea valorilor de mărfuri, materialelor şi mijloacelor băneşti, precum şi obligaţiilor de decontare, creditare şi finanţare a contractelor economice, supuse achitării din contul fondurilor şi altor surse de finanţare;
 • efectuarea controlului în subdiviziunile Ministerului, acordarea ajutorului metodic şi practic acestora, dă propuneri referitor la îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare;
 • elaborarea sistemului integru de activitate a evidenţelor, dărilor de seamă şi controlului (conform principiilor determinate);
 • supravegherea la adoptarea deciziilor privind:
  • darea în arendă;
  • casarea bunurilor raportate la mijloacele (fondurile) fixe;
  • comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic;
  • conservarea şi deconservarea bunurilor neutilizate în procesul tehnologic.

Aparatul central al Ministerului şi subdiviziunile sale au obligaţiunea:
 • să ţină evidenţa contabilă a patrimoniului său şi a activităţii economice, pe baza etalonului natural, în expresie bănească, generalizată prin reflectarea lor compactă, neîntreruptă, documentară şi legată reciproc;
 • să asigure controlul asupra bunurilor existente şi a circulaţiei lor, utilizării resurselor materiale, financiare şi de muncă în conformitate cu standardele, normele, normativele şi devizele aprobate;
 • să furnizeze informaţii complete şi autentice despre procesele economice şi rezultatele activităţii subdiviziunilor, necesare pentru conducerea operativă, precum şi pentru utilizarea ei de către organele fiscale şi bancare, furnizori şi cumpărători.

Serviciul Evidenţă şi Control al Fondului Ecologic Naţional

Sarcini de bază ale serviciului:
 • evidenţa şi controlul distribuirii şi utilizării mijloacelor Fondului Ecologic Naţional;
 • executarea deciziilor Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Naţional;
 • recepţionarea şi verificarea rapoartelor financiare privind implementarea proiectelor finanţate din FEN;
 • verificarea implementării în teren a proiectelor.

Atribuţiile serviciului:
 • consultarea solicitanţilor şi informarea lor referitor la condiţiile şi modalitatea de prezentare a proiectului;
 • examinarea pachetului de documente prezentat spre finanţare şi determinarea gradului de pregătire a lor;
 • evidenţa proiectelor prezentate;
 • pregătirea şedinţelor Consiliului de Administrare al FEN şi prezentarea proiectelor pentru luarea deciziei;
 • perfectarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi extraselor din procesele verbale;
 • informarea solicitanţilor despre decizia luată;
 • asigurarea încheierii contractelor cu beneficiarii proiectelor finanţate din FEN;
 • executarea transferului mijloacelor financiare conform contractelor;
 • efectuarea controlului realizării proiectelor;
 • evidenţa strictă a tuturor proiectelor, proceselor-verbale, extraselor, contractelor, dispoziţiilor de plată şi a rapoartelor privind realizarea proiectelor;
 • asigurarea transparenţei activităţilor legate de gestionarea FEN. 


Serviciul Secretariat

Atribuţiile Serviciului secretariat:
 • asigură circuitul corespondenţei interne din cadrul ministerului şi celei externe cu Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, alţi respondenţi;
 • efectuează lucrările de secretariat şi de arhivă;
 • asigură funcţionarea unui sistem unic de perfectare a documentelor, controlul realizării acestuia
 • conlucrează cu instituţiile subordonate, serviciile respective ale Aparatului Guvernului, Preşedinţiei, Parlamentului, ministerelor, serviciilor, agenţiilor, birourilor, altor organe centrale şi locale privind operarea activităţii documentare.

Atribuţiile centrului de presă şi relaţii cu publicul:
 • participă la elaborarea politicii informaţionale, educaţionale şi de realizare a relaţiilor ministerului cu publicul;
 • asigură activitatea Centrului Informaţional de Mediu;
 • elaborează, în baza Legii privind accesul la informaţie şi a Regulamentului-cadru al ministerului, metodologia şi procedurile de cercetare, sistematizare, procesare şi difuzare a informaţiei privind activitatea cotidiană a ministerului şi subdiviziunilor;
 • organizează în ajunul diverselor manifestări conferinţe de presă, mese rotunde, briefing-uri, interviuri la temă;
 • întocmeşte şi remite comunicate de presă;
 • ţine evidenţa materialelor publicitare ;
 • creează şi administrează, acumulează, analizează şi asigură accesul liber la baza de date privind activitatea informaţională ;
 • elaborează buletinul informativ al ministerului;
 • întreţine contacte permanente cu reprezentanţii ONG-urilor de mediu şi sectorul asociativ antrenat în protecţia mediului.
 
 


Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042530