Pagina principală  |    Contacte  |    Harta site  |    Subdiviziuni

Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Min Mediului logou

Agenţia "Apele Moldovei"

logo apele.md mun. Chisinau, str. Gheorghe Tudor, 5
MD-2068, Republica Moldova

Web: http://www.apelemoldovei.gov.md
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: (373 22) 28-07-00 
Fax: (373 22) 28-08-22


Agenţia “Apele Moldovei” este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.

În activitatea sa Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de actele normative în vigoare,  acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament precum şi de ordinele ministrului mediului.
Agenţia este  persoană  juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.

Agenţia exercită următoarele obiective de bază:
 • implementează politica de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizare, participă la elaborarea actelor legislative şi normative şi documentelor de politici în domeniul protecţiei localităţilor şi terenurilor agricole împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;
 • elaborează şi planifică măsurile de protecţie a resurselor acvatice, concomitent cu gospodărirea lor, inclusiv gestionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare a localităţilor din  Republica Moldova;
 • elaborează planurile de management conform principiului de bazin hidrografic;
 • asigură implementarea principiului bazinier de gospodărire a apelor, satisfacerea necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici în servicii de alimentare cu apă şi canalizare, prin coordonarea activităţii întreprinderilor şi organizaţiilor din domeniu;
 • acordă asistenţă de ordin consultativ, informaţional, tehnic şi juridic întreprinderilor din domeniul exploatării edificiilor şi reţelelor hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
 • elaborează şi promovează, în modul stabilit, programe anuale de activităţi în domeniul  alimentării cu apă potabilă şi canalizare, hidroamelioraţiei, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
 • asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul  resurselor de apă şi atragerea investiţiilor la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţie;
 • întreprinde măsurile de rigoare ce ţin de implementarea prevederilor Concepţiei politicii naţionale  în domeniul resurselor de apă, Concepţiei Sistemului Informaţional Geografic Naţional, Directivei cadru şi altor acte ale Uniunii Europene în domeniul apelor; Strategiei naţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare.

Agenţia exercită următoarele atribuţii:
 • organizează proiectarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, exploatarea tehnică a lacurilor de acumulare de uz comun, conform principiului de bazin hidrografic, precum şi a digurilor de protecţie;
 • organizează exploatarea şi reparaţia sistemelor de desecare şi de irigare, a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
 • asigură efectuarea lucrărilor de reparaţie centralizată a staţiilor de desecare  şi de irigare, a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;
 • acumulează şi analizează sistematic informaţia privind starea ramurii,  ţine Registrul de evidenţă primară al fondului apelor, cu prezentarea acestei informaţii organelor ierarhic superioare;
 • ţine evidenţa statistică de stat a utilizării apelor, evidenţa fondului apelor şi celui ameliorativ; participă la elaborarea Cadastrului de Stat al Apelor, formează banca de date în domeniu;
 • coordonează documentaţia de proiect în domeniu;
 • avizează  folosirea integrală şi specială a apelor, confirmate prin Titlul de folosinţă integrală şi Autorizaţia de folosinţă specială, întreprinde măsuri privind evitarea utilizării ilicite a apei şi construcţiilor hidrotehnice şi propune  retragerea avizelor, în caz de încălcare a legislaţiei;
 • elaborează regulamente şi contribuie, prin acţiuni concrete, la întreţinerea în stare tehnică conformă a bazinelor de acumulare, a construcţiilor antiviitură, a reţelelor de distribuire a apei, a sistemelor de irigare şi desecare, a staţiilor de pompare şi altor construcţii hidrotehnice;
 • asigură implementarea realizărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul gospodăririi apelor, hidroamelioraţiei şi aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare;
 • organizează finanţarea lucrărilor ce ţin de construcţia, întreţinerea şi reconstrucţia obiectelor de gospodărire a apelor, hidroameliorative, de alimentare cu apă şi canalizare;
 • exercită funcţia de beneficiar (în caz de necesitate, funcţiile de beneficiar pot fi transmise organizaţiilor din subordine);
 • ţine evidenţa contabilă, coordonează lucrările privind întocmirea dărilor de seamă şi statistice din organizaţiile din subordine;
 • elaborează măsuri privind organizarea activităţii şi controlul asupra stării protecţiei muncii, securităţii tehnice şi antiincendiare în organizaţiile din subordine;
 • organizează perfecţionarea şi recalificarea cadrelor Agenţiei, organizează atestarea profesională a cadrelor din organizaţiile subordonate;
 • reprezintă, în limitele competenţei, interesele Republicii Moldova în relaţiile cu organizaţiile de alimentare cu apă, canalizare, gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei din străinătate;
 • participă la întocmirea acordurilor (contractelor) interstatale şi interguvernamentale cu privire la problemele ce ţin de utilizarea şi gestionarea resurselor de apă transfrontaliere, precum şi la discutarea şi semnarea acestora, în modul stabilit de Guvern; poartă răspundere pentru executarea obligaţiunilor ţării ce rezultă din aceste acorduri;
 • este responsabil pentru implementarea proiectelor în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, finanţate de instituţii financiare internaţionale;
 • promovează implementarea Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare  cu apă în 6 localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de Fondul Kuweitean de Dezvoltare Economică Arabă.

Agenţia este în drept:
 • să prezinte, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, proiecte ale acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
 • să înainteze propuneri privind dezvoltarea sau reorganizarea ramurii;
 • să promoveze o politică consecventă în domeniile sale de activitate, pentru modernizarea acestora şi atragerea investiţiilor în ramură;
 • să creeze întreprinderi, conform legislaţiei în vigoare;
 • să efectueze casarea, comercializarea, darea în arendă a patrimoniului gestionat de Agenţie, precum şi să pregătească propuneri de concesionare şi conservare a acestuia;
 • să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi şi organizaţii informaţii despre utilizarea şi pronosticul  necesităţilor de resurse de apă.

Agenţia are următoarele obligaţiuni:
 • să emită, în limitele competenţei, ordine şi alte acte, conform legislaţiei;
 • să adopte, să  modifice sau să anuleze, în limitele competenţei, regulamente, instrucţiuni şi prescripţii tehnice în domeniu;
 • să încheie contracte în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice în domeniu, precum şi a lucrărilor de proiectare şi construcţie;
 • să exercite controlul asupra stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de distribuire şi măsurări, indiferent de forma de proprietate;
 • să creeze în cadrul Agenţiei  grupuri de implementare a proiectelor de îmbunătăţire a sistemelor de apă şi canalizare;
 • să ţină evidenţa contabilă şi să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat rapoarte, să poarte răspundere pentru veridicitatea lor;
 • să reprezinte interesele Agenţiei în relaţiile cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale în chestiuni ce ţin de domeniul alimentării cu apă, canalizare şi gospodărire a apelor şi hidroamelioraţiei, precum şi în relaţiile cu organismele internaţionale de specialitate, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • să exercite controlul asupra  limitei de folosinţă a apei de către agenţii economici, indiferent de forma lor de proprietate, asupra respectării normelor stabilite şi prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;
 • să coordoneze proiectele ce ţin de domeniul gospodăririi apelor şi îmbunătăţirilor funciare.


Componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat subordonate Agenţiei „Apele Moldovei”


LISTA
întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora
Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator
 

Nr.

d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de

reşedinţă

1.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”

Mun. Bender

2.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”

Or. Briceni

3.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”

Or. Cahul

4.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău”

Mun. Chişinău

5.

Întreprinderea de Stat „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stînca”

Or. Costeşti,

r-nul Rîşcani

6.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”

Or. Drochia

7.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Dubăsari”

Or. Dubăsari

8.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”

Or. Hînceşti

9.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”

Or. Orhei

10.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă”

Or. Ştefan Vodă

11.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”

Or. Ungheni

12.

Întreprinderea de Stat „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti”

Or. Vulcăneşti

U.T.A. Găgăuzia

13.

Institutul de Proiectări de Stat „Iprocom”

Mun. Chişinău

14.

Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodărire a Apelor „Acvaproiect”

Mun. Chişinău

15.

Întreprinderea de Stat „Direcţia bazinieră de gospodărire a apelor”

Mun. Chişinău

16.

Întreprinderea Interraională de Stat „Acva-Nord”

Or. Soroca

17.

Întreprinderea de Stat „Sectorul de reparaţie a fîntînilor arteziene din Chişinău”

Mun. Chişinău,

or. Cricova

18.

Întreprinderea de Stat „Centrul de instruire şi producţie”

Mun. Chişinău

19.

Întreprinderea de stat „Direcţia pentru canale din Ciumai” s. Ciumai,
r-nul Taraclia

20.

Direcţia interraională de exploatare a apeductului Soroca-Bălţi

 Or. Soroca


LISTA
societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni 
ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”


Nr. d/o

Denumirea organizaţiei

Localitatea de reşedinţã

1.

Societatea pe Acţiuni „Amelioratorul”

Or.Taraclia

2.

Societatea pe Acţiuni „Aqua-Prut”

Or. Cahul

Facebook

facebook


youtube

Valid XHTML 1.0 Transitional

Total vizitatori3042593