MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

Regulament Ministerul Mediului

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului

I. Dispoziţii generale


1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului  (în continuare – Regulament) reglementează statutul juridic al Ministerului Mediului şi locul lui în structura autorităţii publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile, precum şi organizarea activităţii acestuia.

2. Ministerul Mediului (în continuare – Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, conservării biodiversităţii, cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de stat, hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului.

3. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial şi de mijloace speciale, de fonduri extrabugetare şi altele.

4. Ministerul realizează politica de stat în domeniile vizate direct sau prin intermediul instituţiilor subordonate sau a întreprinderilor de stat, faţă de care exercită împuternicirile de fondator, şi care activează în baza regulamentelor sale de organizare şi funcţionare.

5. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia în vigoare, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.


II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile 
şi drepturile Ministerului 

 
6. Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, folosirii şi protecţiei subsolului, hidroamelioraţiei, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de stat, hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului.

7. În vederea realizării misiunii sale, Ministerul are următoarele funcţii de bază:
7.1) elaborează, promovează şi coordonează realizarea politicii de stat şi a documentelor de politici în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, managementului deşeurilor, hidroamelioraţiei, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizare, reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, controlului ecologic de stat, hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului;

7.2) elaborează cadrul legislativ şi normativ necesar pentru realizarea obiectivelor în domeniile sale de activitate, asigurînd compatibilitatea acestora cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară;

7.3) stabileşte direcţiile prioritare de activitate în domeniul protecţiei mediului în baza unor evaluări a situaţiei şi identificării problemelor, riscurilor în domeniul vizat;

7.4) asigură procesul de integrare a cerinţelor de protecţie a mediului în procesele reformei economice şi în politica sectorială, în scopul asigurării dezvoltării durabile şi promovării tehnologiilor energoeficiente şi nonpoluante;

7.5) efectuează controlul de stat asupra respectării legislaţiei ce ţine de domeniul său de activitate;
 
7.6) autorizează activităţile în domeniile utilizării resurselor naturale, utilizării şi prelucrării deşeurilor, importului, exportului /reexportului florei şi faunei spontane, importului, exportului, producerii şi consumului de substanţe ce distrug stratul de ozon şi a altor produse şi substanţe nocive, organismelor modificate genetic, efectuării observaţiilor hidrometeorologice şi studiilor de impact asupra mediului;

7.7) coordonează ţinerea registrului naţional al substanţelor chimice potenţial toxice, amplasarea platformelor specializate pentru neutralizarea şi înhumarea deşeurilor de producţie şi menajere;

7.8) participă la planificarea şi realizarea măsurilor de evitare a  apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor consecinţelor lor;

7.9) efectuează şi asigură, în limitele competenţei sale, activităţi de pregătire permanentă a obiectivelor din subordine pentru desfăşurarea acţiunilor în condiţiile situaţiilor excepţionale; 

7.10) asigură efectuarea monitoringului poluării mediului, observaţiilor meteorologice, hidrologice, agrometeorologice, în scopul asigurării populaţiei, economiei, apărării naţionale, precum şi a autorităţilor publice cu informaţie hidrometeorologică;

7.11) participă la coordonarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile protecţiei mediului;

7.12) asigură studierea, evaluarea, reglementarea, evidenţa şi controlul, protecţia şi realizarea politicii tehnico-ştiinţifice în domeniul utilizării raţionale a resurselor naturale (sol, subsol, ape, păduri, floră şi faună);

7.13) gestionează Fondul Ecologic Naţional şi coordonează activitatea fondurilor ecologice locale;

7.14) cooperează cu organizaţiile internaţionale şi cu organele similare ale altor ţări, promovează semnarea, aderarea şi ratificarea tratatelor internaţionale; 

7.15) coordonează activităţile de realizare a prevederilor tratatelor internaţionale în domeniu, la care Republica Moldova este parte;

7.16) coordonează activitatea organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate;

7.17) coordonează activităţile privind pregătirea, perfecţionarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor în domeniile sale de activitate;

7.18) asigură procesul de creare şi gestionare a sistemelor informaţionale şi a bazelor de date în domeniile de competenţă;

7.19) ţine evidenţa statistică a regimului resurselor apelor de suprafaţă şi a calităţii lor, evidenţa statistică a utilizării şi evacuării apelor, evidenţa fondului apelor şi a celui ameliorativ, în scopul asigurării ţinerii Cadastrului de Stat al Apelor;

7.20) contribuie la informarea populaţiei privind beneficiile politicii de mediu, ridicarea nivelului de conştientizare şi educaţie ecologică prin intermediul strategiei de comunicare;

7.21) colaborează cu societatea civilă în domeniul protecţiei mediului; 

7.22) exercită alte funcţii în domeniul său de activitate, stabilite prin actele legislative şi normative în vigoare;

7.23) elaborează şi implementează planurile anuale de acţiuni ale Ministerului şi ale  instituţiilor din subordine cu aprobarea acestora în şedinţele Colegiului;

7.24) coordonează şi participă, conform competenţelor, la elaborarea pronosticurilor, documentelor de politici naţionale şi sectoriale ce ţin de dezvoltarea social-economică a ţării.

8. În scopul realizării funcţiilor sale de bază, Ministerul exercită direct sau prin intermediul instituţiilor subordonate următoarele atribuţii:

În domeniul protecţiei mediului:

8.1) elaborează proiecte de acte legislative şi normative din domeniul protecţiei mediului, armonizate cu prevederile legislaţiei comunitare;

8.2) implementează acte legislative şi normative din domeniul protecţiei mediului;

8.3) elaborează şi perfecţionează mecanismele economice în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale, promovează integrarea acestora în strategiile de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale;

8.4) asigură efectuarea expertizei ecologice a proiectelor, planurilor, programelor, concepţiilor, strategiilor de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale, a proiectelor de acte legislative şi normative elaborate;

8.5) coordonează procesul de evaluare strategică de mediu a documentelor de politici cu posibile efecte asupra mediului, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale şi legislaţiei naţionale;

8.6) coordonează procesul de evaluare a impactului asupra mediului a obiectelor planificate şi a genurilor de activitate economică cu impact sporit asupra mediului;

8.7) acordă ajutor metodologic şi coordonează acţiunile autorităţilor publice centrale şi locale şi a agenţilor economici, în scopul asigurării implementării documentelor de politici, prevederilor actelor legislative şi normative la nivel sectorial şi local;

8.8) coordonează procesul de elaborare şi implementare a mecanismului de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice;

8.9) asigură  promovarea tehnologiilor energoeficiente şi nepoluante;

8.10) coordonează procesul de inventariere, paşaportizare, evaluare şi  dezvoltare a sistemului de arii naturale protejate de stat, de elaborare şi implementare a măsurilor de protecţie şi conservare a biodiversităţii, inclusiv de creare a reţelei ecologice naţionale ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Pan-Europene;

8.11) coordonează activităţile de elaborare a Cadastrului de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate, Cadastrului regnului vegetal şi animal, Cărţii Roşii a Republicii Moldova, precum şi ţinerea bazei de date şi  a Registrului colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică;

8.12) elaborează şi publică Raportul naţional privind starea mediului şi  resurselor naturale în Republica Moldova, conform prevederilor legale;

8.13) elaborează, coordonează şi promovează Planul strategic de cheltuieli pe termen mediu în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, monitorizează şi raportează implementarea  acestuia;

8.14) gestionează eficient resursele bugetare şi speciale ale Ministerului şi instituţiilor subordonate;

8.15) efectuează ghidarea metodologică a evidenţei contabile în domeniul gestionat, în vederea prezentării dărilor de seamă contabile de către instituţiile din subordine;

8.16) coordonează şi monitorizează procesul de implementare a proiectelor finanţate de către partenerii de dezvoltare în domeniile de competenţă ale Ministerului.

În domeniul controlului ecologic de stat:

8.17) exercită controlul ecologic de stat în domeniile de activitate economică asupra respectării prevederilor actelor legislative şi normative de către agenţii economici cu orice formă de proprietate şi apartenenţă departamentală şi persoanele fizice, inclusiv străine, cu excepţia activităţilor nucleare şi radiologice;

8.18) examinează contravenţii şi aplică sancţiuni, conform Codului contravenţional şi înaintează acţiuni pentru compensarea prejudiciului cauzat mediului ca urmare a încălcării prevederilor actelor legislative şi normative în domeniile de activitate;

8.19) supraveghează respectarea normativelor şi cerinţelor legislaţiei de mediu, a instrucţiunilor, recomandărilor şi limitelor de folosire a resurselor naturale, produselor şi substanţelor nocive, deşeurilor, normelor deversărilor şi emisiilor de substanţe nocive în mediu, limitelor de depozitare a deşeurilor industriale, menajere, toxice şi de altă provenienţă, precum şi achitarea taxelor şi plăţilor pentru poluarea mediului;

8.20) exercită controlul privind respectarea şi aplicarea normelor de protecţie a mediului la amplasarea, proiectarea şi construcţia obiectelor, valorificarea noilor tehnologii, instalarea utilajelor noi, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;

8.21) ţine evidenţa şi efectuează inventarieri la întreprinderi şi organizaţii a surselor de poluare a  aerului  atmosferic, bazinelor acvatice şi solului.

În domeniul cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei subsolului:

8.22) elaborează programe de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală a ţării şi asigură realizarea acestora;

8.23) înregistrează şi ţine evidenţa de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, exercită, în limitele competenţei, controlul lucrărilor de explorări geologice;

8.24) organizează expertiza de stat a rezervelor de substanţe minerale utile, conform rezultatelor lucrărilor de explorări geologice;

8.25) aprobă lista sectoarelor de subsol scoase la concurs pentru dreptul de folosire a acestora;

8.26) adoptă deciziile cu privire la transmiterea pentru valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile, cu excepţia celor de importanţă naţională;

8.27) adoptă deciziile cu privire la limitarea, suspendarea sau încetarea dreptului de folosire a subsolului în cazurile încălcării normelor şi regulilor de folosire a subsolului prevăzute de legislaţie;

8.28) atribuie perimetre geologice şi perimetre miniere, precum şi anularea acestora în cazul nerespectării prevederilor Codului subsolului;

8.29) exercită funcţii de beneficiar al lucrărilor de explorări geologice finanţate din bugetul de stat;

8.30) exercită controlul geologic de stat şi supravegherea minieră de stat;

8.31) ţine Fondul de stat de informaţii privind subsolul, Cadastrul de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, balanţele de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile, precum şi Cadastrul de stat al sectoarelor de subsol nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;

8.32) ţine Registrul obiectivelor miniere şi elaborează propuneri pentru lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională.

În domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare:

8.33) elaborează, promovează şi implementează documente de politici de dezvoltare în domeniul protecţiei localităţilor, împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor, precum şi a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;

8.34) elaborează şi planifică măsuri de gospodărire şi protecţie a resurselor acvatice;

8.35) elaborează planuri de management, conform principiului de bazin hidrografic şi asigură implementarea acestora în scopul satisfacerii necesităţilor populaţiei şi agenţilor economici cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare;

8.36) asigură realizarea măsurilor ce decurg din colaborarea interstatală în domeniul resurselor de apă şi atrage investiţii la construcţia obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare, de gospodărire a apelor şi de hidroamelioraţie.

În domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice:

8.37) reglementează şi supraveghează desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;

8.38) ţine Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi Registrul persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru activităţi în acest domeniu;

8.39) informează operativ organele ierarhic superioare şi autorităţile publice de toate nivelurile privind depistarea încălcărilor ce pot conduce la iradieri periculoase ale personalului, populaţiei sau la poluarea cu substanţe radioactive a mediului.

În domeniul hidrometeorologiei şi monitoringului calităţii mediului:

8.40) desfăşoară activităţi hidrometeorologice în scopul asigurării autorităţilor publice, populaţiei şi agenţilor economici cu informaţii hidrometeorologice şi despre calitatea mediului;

8.41) întocmeşte pronosticurile fenomenelor hidrometeorologice periculoase, precum şi a nivelului înalt al poluării mediului ambiant şi avertizează în aceste cazuri autorităţile publice,  populaţia şi agenţii economici despre caracterul şi proporţiile lor;

8.42) organizează şi efectuează monitoringul ecologic integrat, elaborează şi difuzează prognozele meteorologice, aeronautice, agrometeorologice, hidrologice, despre nivelul poluării mediului ambiant, precum şi  informaţiile de regim;

8.43) creează şi gestionează Fondul naţional de date hidrometeorologice, necesare pentru fundamentarea hidrometeorologică a proiectării, executării şi exploatării diverselor obiective social-economice şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung a economiei naţionale;
8.44) participă la schimbul internaţional de informaţii în cadrul Sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice.

În domeniul controlului, reglementării şi protecţiei  resurselor piscicole:

8.45) controlează efectuarea pescuitului industrial şi recreativ-sportiv, stabileşte măsuri necesare pentru creşterea potenţialului biologic al resurselor piscicole, popularea bazinelor piscicole  cu specii noi, prevenirea şi combaterea epizootiilor, dăunătorilor şi influenţei negative de orice provenienţă asupra resurselor piscicole;

8.46) întocmeşte şi înaintează organelor competente materialele privind cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniul resurselor piscicole.

Drepturile Ministerului

9. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:

9.1) să elaboreze, în limitele competenţei, acte normative, instrucţiuni şi indicaţii metodice în domeniile sale de activitate, să le înregistreze în modul stabilit şi să le publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

9.2) să efectueze expertiza ecologică de stat, să coordoneze evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu, să elibereze autorizaţii în domeniile sale de activitate, permise/certificate şi acorduri de mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi convenţiile internaţionale ratificate de Republica Moldova;

9.3) să  efectueze expertiza ecologică a proiectelor actelor legislative şi normative, să avizeze actele normative departamentale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în problemele ce vizează domeniile sale de activitate, să înainteze propuneri privind suspendarea acţiunilor cu impact negativ asupra mediului sau anularea acestora în cazul constatării abaterilor de la normele şi standardele în vigoare;

9.4) să controleze, prin intermediul instituţiilor subordonate, respectarea legislaţiei în vigoare vizând domeniile sale de activitate;

9.5) să prezinte propuneri în vederea suspendării deciziilor autorităţilor publice care contravin actelor legislative şi normative privind domeniile sale de activitate;

9.6) să propună, în condiţiile legii, sistarea activităţilor economice în cazul constatării unor abateri de la prevederile legale;

9.7) să antreneze, în modul stabilit, la examinarea problemelor ce ţin de competenţa sa specialişti din administraţia publică, instituţii de cercetare, agenţi economici şi publicul larg;

9.8) să instituie în cadrul Ministerului grupuri de lucru, consilii ştiinţifice şi economice, oficii pentru elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor, să convoace consfătuiri interdepartamentale în problemele ce ţin de competenţele sale;

9.9) să solicite şi să obţină informaţiile necesare pentru executarea atribuţiilor sale de la Biroul Naţional de Statistică, ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul ţării. 

9.10) să negocieze şi să încheie, în modul stabilit, tratate şi acorduri interdepartamentale cu autorităţile publice din străinătate, pentru soluţionarea problemelor puse în sarcina sa;  

9.11) să delege în străinătate specialişti din cadrul Ministerului şi instituţiilor din subordine;

9.12) să organizeze concursuri şi licitaţii, expoziţii, seminare, conferinţe, simpozioane tematice  în domeniile de activitate;

9.13) să colaboreze cu asociaţiile obşteşti în domeniile de activitate.


III. Organizarea activităţii Ministerului
 

Conducerea

10. Ministerul este condus de ministru, numit în funcţie şi eliberat din funcţie în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea cu privire la Guvern.

11. Ministrul are doi viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele atribuţiilor stabilite.

12. Ministrul:


12.1) poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor Ministerului, asigură executarea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor, ordonanţelor, dispoziţiilor Guvernului, inclusiv respectarea prezentului Regulament; 

12.2) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Ministerului, integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici; 

12.3) delimitează sarcinile şi atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului şi ale instituţiilor din subordine, cu excepţia celor stabilite prin acte legislative;

12.4) aprobă, sau, după caz, modifică statele de personal ale aparatului central al Ministerului în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit;

12.5) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central şi regulamentele instituţiilor subordonate, cu excepţiile prevăzute de lege; 

12.6) aprobă programele şi planurile tematice anuale de elaborare a documentelor normative în domeniile de activitate, finanţate din fondurile speciale; 

12.7) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, angajează şi concediază celălalt personal al aparatului central al Ministerului; 

12.8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a conducătorilor şi adjuncţilor instituţiilor din subordinea Ministerului cu statut de funcţionar public, cu excepţia cazurilor care ţin de competenţa Guvernului; angajează şi concediază conducătorii instituţiilor din subordine, administratorii întreprinderilor de stat faţă de care exercită împuternicirile de fondator şi încheie contracte de management cu ei; 

12.9) reprezintă ţara, Ministerul, în limitele împuternicirilor sale, conform Legii privind tratatele internaţionale sau în temeiul unor misiuni încredinţate de Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din alte state, încheie şi reziliază contracte (acorduri);

12.10) semnează documente financiare şi de altă natură;

12.11) emite ordine, dispoziţii cu privire la activitatea Ministerului şi controlează executarea lor;

12.12) detaşează peste hotare specialişti din cadrul aparatului central al Ministerului, cu autorizarea Cancelariei de Stat, coordonează detaşarea conducătorilor instituţiilor subordonate;

12.13) propune Guvernului spre aprobare componenţa nominală a Colegiului, convoacă şi prezidează şedinţele acestuia;

12.14) exercită alte împuterniciri prevăzute de lege.

13. În absenţa ministrului, împuternicirile acestuia le exercită unul din viceminiştri, desemnat prin ordinul ministrului.

Aparatul conducătorului

14. În îndeplinirea funcţiilor de bază şi atribuţiilor sale conducerea Ministerului este asistată de cabinetul ministrului, din componenţa căruia pot face parte: consilieri, consultanţi şi alt personal care deserveşte activitatea conducătorului.

Organul colegial

15. În cadrul Ministerului este creat şi activează Colegiul Ministerului, alcătuit din 7 persoane: ministrul (preşedinte al Colegiului), viceminiştri, angajaţi cu funcţii de răspundere din aparatul central, conducători ai subdiviziunilor Ministerului, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi organizaţiilor obşteşti de profil.

16. Componenţa nominală a Colegiului este aprobată de Guvern, la propunerea ministrului.

17. În activitatea sa Colegiul se conduce de Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului. Deciziile Colegiului se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor Colegiului şi se realizează prin ordinele ministrului.

Structura

18. Ministrul are dreptul, în limitele fondului de salarizare şi efectivului aprobat, să introducă modificări în structura internă a subdiviziunilor Ministerului, determinate de necesitatea optimizării administrării şi organizării muncii, în limitele structurii aparatului central al Ministerului, aprobată de Guvern.

Lucrările de secretariat

19. Lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare şi cu Instrucţiunea privind ţinerea lucrărilor de secretariat aprobată prin ordinul ministrului.

20. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, viceminiştri şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordinul ministrului.

21. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sunt aplicate de ministru, viceminiştri şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept în următoarele forme: semnătură personală, semnătură digitală.

Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru

22. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu societatea civilă şi cu organismele internaţionale.

23. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Ministerul, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul protecţiei mediului înconjurător.

24. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sunt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice.

25. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.


Capitolul IV. Dispoziţii speciale
 

26. Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

27. Instituţiile şi organizaţiile aflate în subordinea şi/sau coordonarea Ministerului funcţionează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.847
din 18 decembrie 2009
 
 

STRUCTURA 
aparatului central al Ministerului Mediului

    Conducerea 
    Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu) 
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia resurse naturale şi biodiversitate 
    Direcţia prevenirea poluării şi gestionarea deşeurilor 
    Direcţia managementul apelor 
    Direcţia finanţe şi evidenţă contabilă 
    Serviciul juridic
    Serviciul resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul secretariat
    Serviciul relaţii publice şi informaţii de mediu

Anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului nr.847 
din 18 decembrie 2009 

 

 

Lista instituţiilor din subordinea 
Ministerului Mediului

    Agenţia „Apele Moldovei”
    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale
    Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice 
    Inspectoratul Ecologic de Stat
    Serviciul Hidrometeorologic de Stat
    Serviciul Piscicol
    Institutul de Ecologie şi Geografie (subordonare dublă: Academia de Ştiinţe
    a Moldovei şi Ministerul Mediului)

Anexa nr. 4
la Hotărârea Guvernului nr.847
din 18 decembrie 2009 

 

Instituţiile coordonate de Ministerul Mediului

    Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă şi de Canalizare

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr.847
din 18 decembrie 2009 
 Întreprinderile de stat în care Ministerul Mediului 
exercită împuternicirile de fondator

     Î.S. “Expediţia Hidrogeologică “EHGeoM”